Home Rodzina Różańcowa

Rodzina Różańcowa

SPOTKANIE I ZMIANA TAJEMNIC W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

GODZ. 7:00

EUCHARYSTIA
MEDYTACJA
ADORACJA
RÓŻANIEC
KATECHEZA

Rada Zelatorek i Zelatorów z ks. opiekunem

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3). Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu. Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze modlitewnym
i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski.
2.    W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych stowarzyszeń wiernych (kan. 321-326), oraz uchwałami Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących.
3.    W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Żywego Różańca obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny, przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego realizacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji.
 
§ 2. ISTOTA I DUCHOWOŚĆ
1.    Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
2.    Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
3.    Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
4.    Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
5.    W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca.
6.    Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
1)    wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
2)    troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
3)    krzewienie modlitwy różańcowej;
4)    wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
5)    troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.
§ 3. STRUKTURA
1.    Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski, która zatwierdza jego Statut i wybiera Moderatora Krajowego spośród trzech kandydatów, których przedstawia Konferencja Moderatorów Diecezjalnych.
2.    Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.
3.    Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głosowaniu zwyczajnym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi: pięciu moderatorów diecezjalnych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyjnych i przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjnego, jakim dla Żywego Różańca jest miesięcznik „Różaniec”.
4.    Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Konferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Moderator Krajowy.
5.    Siedzibą Stowarzyszenia Żywego Różańca i Zarządu jest Dom Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie, ul. L. Żeligowskiego 16/20.
6.    Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega biskupowi miejsca, który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób współpracy między wspólnotami Żywego Różańca.
7.    W parafii grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.
8.    Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy szkołach, wspólnotach zakonnych oraz innych ośrodkach pozostają w łączności z proboszczem parafii, na terenie której powstały.
9.    Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji.
10.    Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca.
11.    Członkowie Żywego Różańca posługują się Ceremoniałem Żywego Różańca, zatwierdzonym przez właściwą władzę kościelną.
§ 4. PRZYNALEŻNOŚĆ
1.    Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
2.    Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
3.    Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
4.    Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.
§ 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI
1.    Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:
1)    codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
2)    udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
3)    uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
4)    rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
5)    odważne stawanie w obronie wiary;
6)    udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);
7)    kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
8)    osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.2.    Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki:
1)    troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
2)    czuwa nad pełnym składem osobowym róży (koła) oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
3)    zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
4)    utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą (kołem) i między różami (kołami);
5)    odwiedza chorych członków róży (koła);
6)    zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.3.    Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:
1)    przyjmuje do Żywego Różańca i prowadzi Parafialną Księgę Żywego Różańca;
2)    dba o formację członków Żywego Różańca;
3)    prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje na dany miesiąc;
4)    zapowiada odpusty różańcowe;
5)    współpracuje z moderatorem diecezjalnym;
6)    tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Różańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich zelatorów.§ 6. PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
1.    Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
1)    przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
2)    uroczystości Narodzenia Pańskiego;
3)    uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
4)    uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
5)    uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
6)    wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
7)    uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
8)    święta Ofiarowania Pańskiego.2.    Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
3.    Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
4.    Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.
 
Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

Grafik Dyżurów KŻR

KOŁO MATKI BOŻEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

immaculate-conception3b

Sepiół Mirosława – ZELATORKA
Bębas Krystyna
Białek Genowefa
Bogacz Wanda
Ćwieluch Barbara
Dąbrowska Barbara
Drożdżał Barbara
Dziemba Jadwiga
Grzelec Ewa
Jagiełło Teresa
Jasztal Helena
Karpowicz Elżbieta
Kasińska Grażyna
Kasińska Marianna
Kowalska Anna
Lipiec Anna
Petrus Anna
Pocheć Halina
Słodkiewicz Urszula
Szkudlarska Genowefa
Ziemnicka Janina

KOŁO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

MBNP2

 

 

 

 

 

Lisowska Marianna – ZELATORKA
Andrzejewska Maria
Babicka Anna
Bąk Lidia
Błędzińska Janina
Fereniec Zofia
Głowacka Henryka
Kiełbasa Irena
Krysiak Renata
Lefek Janina
Łyczak Krystyna
Madej Alicja
Murek Bożena
Niewczas Irena
Ogórek Alicja
Pocheć Anna
Sokołowska Maria
Stachura Zofia
Suwczyńska Marianna
Turek Marianna
Wiącek Iwona
Żłobecka Jadwiga

KOŁO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

img402

Marczak Anna – ZELATORKA
Banaczkowska Henryka
Barankiewicz Anna
Ceglarz Alicja
Czernecka Zofia
Dąbek Aleksandra
Dobrucka Genowefa
Drabikowska Maria
Falkiewicz Urszula
Fiut Zofia
Kowalczyk Wiesława
Kowalska Adela
Krysa Józefa
Kubik Jolanta
Kwiatkowska Henryka
Lipa Mirosława
Matyjas Genowefa
Nosowicz Marianna
Romańczak Krystyna
Salwa Maria
Tomczyk Bożena
Uzar Gabriela
Wójcik Marianna

KOŁO MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

NMP Częstochowska - kosciol.wiara.pl

Pytel Janina – zelatorka
Śniegucka Anna – zastępca
Teresa Reiser
Jadwiga Kwiecień
Eugenia Guzowska
Maria Pacek
Sabina Rymarczyk
Danuta Kozieł
Bogumiła Maruszak
Teresa Marczak
Zofia Grudzień
Zofia Dudek
Bożena Błońska
Ewa Dygas
Elżbieta Pawłowska
Krystyna Stanek
Maria Stachuczy
Renata Machula
Wiesława Chmiel
Wanda Jaśkiewicz
Grażyna Tokarska
Małgorzata Stachuczy
Małgorzata Kicińska

KOŁO ŚW. ANTONIEGO

antoni

Osowska Teresa – ZELATORKA
Chałupczak Henryka
Cielecka Danuta
Domańska Maria
Garbacz Genowefa
Głowacka Cecylia
Hanaj Krystyna
Kercel Wanda
Kowalska Anna
Kwiecińska Alina
Lachowska Danuta
Mróz Beata
Mucha Barbara
Mysiak Eugenia
Nowak Marianna
Roman Danuta
Rusin Janina
Ruszkiewicz Krystyna
Smela Alina
Zając Maria
Ziewiec Janina

KOŁO ŚW. FRANCISZKA

franc1

Zapała Małgorzata – ZELATORKA
Albekier Lidia
Bętkowska Bożena
Cios Krystyna
Dębkowska Aleksandra
Gajewska Bronisława
Gajewska Danuta
Gębura Czesława
Kasperkiewicz Marzena
Kurzyp Janina
Kusiak Beata
Niewiadomska Anna
Nowak Lucyna
Ogonowska Grażyna
Pabjasz Elżbieta
Podgórska Renata
Sokół Edyta
Wójtowicz Barbara
Zdziechowicz Henryka
Ziewiec Lucyna

KOŁO ŚW. ANNY

Św. Anna - Babice - Parafia św. Anny w Babicach

Anna Jedlikowska – zelatorka
Błędzińska Maria
Fornal Teresa
Gromek Barbara
Kaczor Wiesława
Kłos Stanisława
Kołodziej Otylia
Nowak Barbara
Ofman Blandyna
Piłat Teresa
Sepioło Zofia
Stanecka Bogumiła
Śpiewak Jadwiga
Zimnicka Halina
Lubieniecka Zofia
Wanat Hanna
Bębas Krystyna
Derlatka Halina
Zawisza Grażyna 
Nowak Bogusława

KOŁO ŚW. ELŻBIETY

Visitation_yy_la_canne

Ołowiak Julia – ZELATORKA
Bogusławska Janina
Chojnowska Ewa
Czapka Aleksandra
Czernikiewicz Hanna
Głowacka Janina
Gołda Maria
Janicka Jolanta
Kaczmarska Michalina
Klepacz Stanisława
Kudła Teresa
Lisowska Alicja
Marlica Janina
Mikołajczyk Elżbieta
Ołowiak Monika
Prostak Krystyna
Sionek Anna
Tomczyńska Bogumiła
Więckiewicz Mirosława
Zieja Anna
Złomek Maria

KOŁO ŚW. MAKSYMILIANA

sw.max

Driańska Lucyna – ZELATORKA
Bogacz Teresa
Borowiecka Aleksandra
Ciołak Elżbieta
Dąbrowska Maria
Fudalewska Ewa
Grudzień Zofia
Jasztal Katarzyna
Kaczmarczyk Jadwiga
Kuszka Matylda
Kutera Bogusława
Kutera Irena
Pastuszka Grażyna
Pater Wiesława
Prokop Grażyna
Rachuna Barbara
Romańczak Krystyna
Sala Halina
Stefańska Florentyna
Stępień Renata
Szeląg Lidia
Świrta Anna
Targosz Anna
Turek Teresa
Wierzbińska Iwona
Zolbach Grażyna

KOŁO ŚW. JÓZEFA

1443090705_1_f12

Ulińska Jadwiga – ZELATORKA
Dobrucka Krystyna
Dudkiewicz Ewa
Gałek Maria
Głuszek Otylia
Kaczmarczyk Genowefa
Kończak Stefania
Kozłowska Helena
Łągiewka Anna
Mastalerz Czesława
Matuszyńska Bogusława
Mergalska Lidia
Nowak Janina
Pacek Urszula
Pasternak Julia
Przepióra Iwona
Sala Elżbieta
Wróbel Krystyna
Ziemkiewicz Marianna

KOŁO ŚW. S. FAUSTYNY

515da780af1bb_o

Więckiewicz Mirosława – ZELATORKA
Gałek Janina
Guzera Otylia
Kosin Elżbieta
Kosior Ryszarda
Laskowska Marianna
Makowska Janina
Michalska Ewa
Mirota Danuta
Nowak Halina
Piwnik Krystyna
Pocheć Anna
Pocheć Marzena
Pocheć Stanisława
Rokita Marianna
Śledziowska Marianna
Urban Helena
Zajchowska Bożena
Zembrzycka Lidia

KOŁO ŚW. O. PIO

pio1

Druzic Anna – ZELATORKA
Domańska Bożena
Dyk Ewa
Dyk Lucja
Głuszek Helena
Kasperkiewicz Wanda
Kawa Ewa
Kosior Irena
Krogulec Maria
Kwiatkowska Danuta
Leszczyńska Ewa
Nietrzpiel Zofia
Pastuszka Halina
Pater Stanisława
Pietroń Jadwiga
Skowron Zenobia
Stachowicz Zofia
Surdy Elżbieta
Tokarska Joanna
Turek Anna
Tusińska Joanna
Urban Dorota
Zawisza Jadwiga
Ziewiec Maria
Zięba Wanda

KOŁO MĘSKIE ŚW. JANA PAWŁA II

Jan Paweł II | Chrześcijaństwopedia Wiki | Fandom

Wiesław Salwa – zelator
Driański Łukasz
Czajka Marek
Mróz Szczepan
Rymarczyk Jarosław
Bracki Ryszard
Kosior Stanisław
Dyk Jan
Pytel Henryk
Kaczmarski Zbigniew
Łagiewka Jerzy
Hendzel Stefan
Wierzbiński Piotr
Borcuch Włodzimierz
Tusiński Tomasz
Rosłowski Stanisław
Kaczor Kazimierz
Spadło Dawid
Malczyk Krzysztof

 

Napisz do Ks. Karola

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com