Home Ministranci

Ministranci

Droga formacji ministranckiej została podzielona na kilka następujących po sobie etapów, zwanych stopniami służby ministranckiej. W czasie tych kolejnych okresów służby ministranci pogłębiają swoją wiedzę, nabywają nowych umiejętności oraz postaw. Poszczególne elementy i wymiary posługi ministranta są przez to niejako rozłożone w czasie tym celu, aby ministranci lepiej i głębiej rozumieli, wypełniali i przeżywali swoją służbę. W ramach kolejnych stopni służby liturgicznej, zdobywanych kolejno w Parafialnej Wspólnocie Ministrantów, wypełniane są także poszczególne funkcje ministranckie.

Wszyscy pragnący zostać ministrantami, powinni przejść minimum roczny kurs przygotowawczy, tzw. kandydaturę. Okres ten, to czas poznawania istoty bycia ministrantem oraz podstawowych zasad służby. W tym czasie obserwowane jest zachowanie chłopców, ich zaangażowanie oraz zdobywane wiadomości i umiejętności. Kandydaci uczą się podstawowych cech (sumienność, punktualność, troska o porządek) oraz paramentów, gestów i postaw liturgicznych. Kandydaci nie noszą na razie żadnego stroju liturgicznego, posługując do Mszy na tzw. „cywila”.

Zasadniczym zadaniem choralisty jest dawanie znaków dzwonkami oraz gongiem podczas liturgii i nabożeństw. Ponadto choralista uczy się także odpowiadać na wezwania kapłana we Mszy św., poznaje także różne modlitwy oraz pieśni kościelne. W naszej Parafii obecnie posługuje 12 choralistów.

 Górny rząd od lewej: Patryk Nikitorowicz, Tymon Stępień, Zięba, Daniel Zieja, Jakub Kasperkiewicz, Jan Kucharski; dolny rząd: Zaczyński, Kiciński, Blicharz, Bernatowicz, Ruszkiewicz, Papaj

Ministrant światła jest odpowiedzialny za niesienie świec w czasie procesji (wejścia, procesji z Ewangeliarzem oraz przy odczytywaniu Ewangelii). Niesione przez nich światło może mieć różną formę: paschał, świece, pochodnie. W tym etapie formacji ministranci w sposób szczególny poznają symbolikę światła.

5 wspaniałych

Górny rząd: Paweł Niewczas,  Paweł Grochowina
Dolny rząd: Tomasz Serek, Bartosz Jabłonka

Ministrant księgi jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie, zaniesienie oraz podawanie ksiąg liturgicznych celebransowi podczas liturgii przy miejscu przewodniczenia oraz w czasie nabożeństw. Ponadto zaznacza w lekcjonarzu i ewangeliarzu odpowiednie czytania. Ministrant księgi powinien znać rodzaje, treść i układ poszczególnych ksiąg, szczególnie Mszału Rzymskiego. Wnosi on także Mszał na ołtarz, gdyż na ołtarzu do momentu przygotowania darów nie powinno nic się znajdować. Wszystkie księgi otacza należnym szacunkiem i troską.

Ministranci Księgi

Górny rząd: Kamil Wanat, Joachim Kędziora, Antoni Starzak, Bartosz Bajdo
Dolny rząd: Maksymilian Milczanowski, Mateusz Grzywacz , Piotr Dominik

Ministrant ołtarza troszczy się o należyte przygotowanie ołtarza podczas Eucharystii, szczególnie darów ofiarnych chleba i wina oraz paramentów liturgicznych (kielich, patena, bielizna ołtarzowa). Ponadto posługuje on kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu. Ministrant ołtarza spełnia więc niektóre funkcje przypisane posłudze akolity. Zna dobrze symbolikę oraz rodzaje ołtarza, oraz naczyń oraz szat liturgicznych. Zarówno ołtarz, jak i wszystkie paramenty liturgiczne otacza szacunkiem i troską.

Ministranci ołtarza

Górny rząd:

Dolny rząd:

Kandydaci na lektorów

 1. Piotr Bernatowicz
 2. Filip Fijałkowski
 3. Kryspin Kosel
 4. Piotr Kubas
 5. Adam Niewczas
 6. Marek Samsonowski

Lektor (ministrant Słowa Bożego) poznaje dokładnie Pismo Święte, które odczytuje w zgromadzeniu liturgicznym podczas sprawowanych obrzędów, szczególnie we Mszy św. Spełnianie tej funkcji wymaga nieustannej formacji oraz starannego przygotowania czytań. Formacja lektora przebiega czterotorowo, obejmując formację biblijną, liturgiczną, duchowa i Fonetyczną. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa, księgę lekcjonarza. Żyje zgodnie z czytanym przez siebie Słowem Bożym oraz kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za wypowiadane słowo. W liturgii może także wypowiadać wezwania modlitwy wiernych oraz śpiewa psalm międzylekcyjny.

 1. Maciej Ziewiec
 2. Maciej Bachurski
 3. Dawid Duraziński

Jest to najwyższy stopień w formacji liturgicznej, który uzyskuje się po skończeniu diecezjalnego kursu dla ceremoniarzy. Ceremoniarz odpowiedzialny jest za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzenie prób, czuwa nad właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów, dba o wyznaczenie funkcji. Ceremoniarz poznaje najważniejsze zasady liturgiczne, zgłębia ducha całej liturgii poprzez lekturę książek i artykułów, kursy, rekolekcje, a nade wszystko poprzez częste i gorliwe uczestniczenie w liturgii. Zaleca się, by w większych kościołach (np. bazyliki, sanktuaria) ustanowić jednego lub kilku ceremoniarzy.

Mistrzowe Ceremonii 2017

 1.  

 

Głównym zadaniem animatora Parafialnej Wspólnoty Ministranckiej jest budowanie wspólnoty, troska o powierzoną sobie grupę ministrantów, pomoc w prowadzeniu zbiórek formacyjnych, wspieranie duszpasterza odpowiedzialnego za formację służby liturgicznej. Ma odznaczać się głęboką wiarą, zdrową gorliwością, dyspozycyjnością, umiejętnością współpracy w grupie oraz prowadzenia zajęć formacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Powinien stanowić wzór służby dla młodszych ministrantów oraz być dla nich prawdziwym autorytetem. Animatorem zostaje starszy ministrant, który po sakramencie bierzmowania oraz po ukończeniu diecezjalnego kursu animatorskiego został ustanowiony stosownym obrzędem przez biskupa. Sam powinien troszczyć się o swoją stałą formację. Animator może pełnić w liturgii funkcję ceremoniarza (animatora liturgicznego).

Animatorzy:

 1.  

Animatorzy starsi

 1. Mateusz Kalisz
 2. Paweł Zdziechowicz
 3. Michał Błędziński
 4. Paweł Kubas
 5. Konrad Kozieł

Animatorzy ministrantów

Animatorzy studenci

 1. Aleksander Ciołak
 2. Zbigniew Ciołak
 3. Mikołaj Dyk
 4. al. Bartosz Fijałkowski
 5. Kamil Gacek
 6. Patryk Herc
 7. Piotr Kopciał
 8. Mateusz Kowalczyk
 9. Karol Kubas
 10. Przemysław Kumon
 11. Hubert Lefek
 12. Krzysztof Lefek
 13. Bartłomiej Mróz
 14. Karol Rosołowski
 15. Paweł Salwa
 16. Marcin Słoka
 17. Mateusz Seweryn
 18. Bartosz Ziewiec
 19. Błażej Ziewiec
 20. Mateusz Orzeł
 21. Michał Ziemnicki
 22. Maciej Ciepliński
 23. Maciej Tymiński
 24. Paweł Klepner
 25. Adam Krzywonos
 26. Błażej Zieja

Ministranci seniorzy

 1. Łukasz Driański
 2. Andrzej Dziekoński
 3. Artur Grochowina
 4. Andrzej Klamczyński
 5. Rafał Kaczor
 6. Paweł Kwiecień
 7. Szczepan Mróz
 8. Wiesław Salwa
 9. Kazimierz Sznaucner
 10. Andrzej Wąchocki
 11. Łukasz Wiącek
 12. Kazimierz Zieja
 13. Krzysztof Malczyk
 14. Radosław Malinowski
 15. Łukasz Hamera
 16. Piotr Gawlik
 17. Sebastian Piwowarczyk

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii to osoby świeckie, uprawnione do udzielania Komunii św. Najczęściej z posługą taką udają się do chorych, ale w razie potrzeby mogą udzielać Komunii św. w kościele – np. w czasie większych uroczystości w parafii lub Mszy św. niedzielnych. Szafarzy mianuje biskup diecezji po specjalnym kursie przygotowawczym. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., mogą być mężczyźni w wieku od 35 lat. Wymagana jest dojrzałość w wierze: „zdrowa pobożność eucharystyczna i intensywne życie sakramentalne, wzorowe życie moralne, aktywne uczestniczenie w życiu parafialnym, poważanie duchowieństwa i wiernych, sprawność fizyczna i psychiczna, otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów zwłaszcza z osobami chorymi i w podeszłym wieku”. W Polsce godność taka ustanawiana jest od 1990 r., a możliwość taką wprowadził Sobór Watykański II.

 1. Jerzy Łągiewka
 2. Robert Osowski
 3. Szymon Lipa
 4. Mariusz Błędziński
 5. Zbigniew Bętkowski
 6. Łukasz Cieśla
ks. Damian Spiżewski

Napisz do Ks. Damiana opiekuna

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com