Home Bierzmowanie

Bierzmowanie

Wskazania KEP do sakramentu bierzmowania:

Wprowadzenie pastoralne 1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309). 2. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego. a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii. c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa). d)    Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej. 3. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310). Wskazania organizacyjne 4. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. 5. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy, s. 68). Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary. 6. Minimalną liczbę spotkań i celebracji, jakie powinny odbywać się podczas katechezy parafialnej, stanowiącej przygotowanie bezpośrednie do sakramentu bierzmowania, określa się na 30, z czego 5 stanowią celebracje liturgiczne. Każdy z etapów formacji powinien zaowocować podjęciem konkretnego zadania apostolskiego. 11. W ciągu całego cyklu przygotowań powinno się odbyć przynajmniej 5 spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania. 12. Kandydaci do bierzmowania powinni odbywać spotkania w małych grupach formacyjnych. Maksymalna liczba uczestników nie powinna przekraczać 12 osób. 13. Istotnym elementem spotkań formacyjnych w parafii są celebracje liturgiczne. Powinny one obejmować wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w parafii, celem doświadczenia wspólnoty wiary i modlitwy. 14. Spotkania w grupach mogą prowadzić kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie. 15. Miejscem spotkań formacyjnych o charakterze inicjacyjnym i mistagogicznym powinny być pomieszczenia parafialne (por. Program Nauczania Religii, s. 137), a jeśli zachodzi taka potrzeba, spotkania mogą odbywać się również w domach (rodzinach). Celebracje liturgiczne powinny się jednak zawsze odbywać w kościele lub kaplicy. 16. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu. 17. W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. 18. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893). 19. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom. 20. Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony ten sakrament.
Od września 2018 roku na mocy wskazań KEP przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii będzie obejmowało uczniów klas VI-VII-VIII. Trzyletni cykl przygotowania ma pomóc młodemu katolikowi w jeszcze głębszym poznaniu Boga i wejścia z Nim w mocniejszą relację.

Informacje dla osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w roku szkolnym

2018/2019

W tym roku do sakramentu bierzmowania przygotowywać się będą trzyroczniki młodzieży I. Uczniowie klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej – przygotowanie bezpośrednie II. Uczniowie klas VII szkoły podstawowej – przygotowanie bliższe III. Uczniowie klas VI szkoły podstawowej – przygotowanie dalsze
 

I. Przygototwanie bezpośrednie – III GIM / VIII SP

1. Rozpoczęcie roku formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania dokonuje się podczas nabożeństwa 17 IX poprzez złożenie deklaracji przed Najświętszym Sakramentem. Na deklaracjach powinna znależć się informacja z parafii chrztu kandydata o przyjętym zakramencie chrztu. 2. Obowiązkiem kandydata są:
 • Złożenie deklaracji (wrzesień)
 • Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. o godz. 12:30 potwierdzone pieczątką w indeksie i zapisem w pamiętniku bierzmowanego
 • Prowadzenie Pamiętnika i Pomocnika Bierzmowanego
 • Uczestnictwo w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa)
 • Spowiedź w każdy pierwszy piątek miesiąca
 • 8 Spotkań formacyjnych (szczęście, Jezus Chrystus, Kościół, powołanie, przykazania, pokuta, Eucharystia, bierzmowanie)
 • 5 celebracji tematycznych (Jezus Pan Zbawiciel, Kocham Jezusa i Kościół, Nabożeństwo pokutne, Msza Święta, Duchu Święty przyjdź)
 • 4 spotkania formacyjne dla rodziców
 • Udział w Dniu Bierzmowanych (koniec kwietnia)
 • Udział w pielgrzymce pieszej na Święty Krzyż (Maj-czerwiec)
 • Udział w Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych
 • Osobista modlitwa (pacierz, czytanie Słowa Bożego, 10 różańca)
 • Zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej
 • Udział w próbach przed bierzmowaniem oraz nowennie przed bierzmowaniem
3. Za nie wypełnienie któregoś z tych zobowiązań czekają kandydata konsekwencje (rozmowa z księdzem, w przypadku braku poprawy odłożenie bierzmowania na następny rok). Dlatego w pełni odpowiedzialności osoba zgadza się na przyjęcie obowiązków i konsekwencji związanych z ich niewypełnieniem lub złamaniem zasad. 4. Uczniowie będą informowani droga elektorniczną (Facebook, Messenger) o spotkaniach formacyjnych. Nieobecność na spotkaniach czy innych obowiązujących wydarzeniach należy zgłosić i usprawiedliwić. 5. W trakcie katechizacji szkolnej uczestnik przygotowania będzie zdawał raz na kwartał pytania z wiedzy religijnej w formie pisemnej.  6. W trakcie przygotowania młodzieży odbywać się będą również 3-4 spotkania z rodzicami odpowiednio wcześniej zapowiedziane. 7. Więcej informacji szczegółowych znajduje się w zakładce „Wskazania KEP” i zostały zaznaczone pogrubionym drukiem. 8. Wszystkie w/w założenia mają za zadanie przede wszystkim doprowadzić do jeszcze głębszej relcji z Jezusem Chrystusem oraz  zaangażowania w życie Kościoła i parafii.

II. Przygototwanie bliższe – VII SP

1. Rozpoczęcie roku formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania dokonuje się na początku września poprzez zapisanie dziecka na listę podczas wspólnego spotkania organizacyjnego. 2. Obowiązkiem kandydata są:
 • zapisanie się na listę bierzmowanych (do końca września)
 • Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. o godz. 11.15 potwierdzone zapisem w pomocniku bierzmowanego (dyżury klasowe)
 • Uczestnictwo w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa)
 • Spowiedź w każdy pierwszy piątek miesiąca
 • Spotkanie formacyjne (Eucharystia, pokuta, Słowo Boże, modlitwa)
 • Osobista modlitwa (pacierz, czytanie Słowa Bożego, 10 różańca)
3. Za nie wypełnienie któregoś z tych zobowiązań czekają kandydata konsekwencje (rozmowa z księdzem, w przypadku braku poprawy odłożenie bierzmowania na następny rok). Dlataego w pełni odpowiedzialności osoba zgadza się na przyjęcie obowiązków i konsekwencji związanych z ich niewypełnieniem lub złamaniem zasad. 4. Zgłaszanie osoby trwa do ostatniego dnia września. Do tego czasu kandydaci spoza parafii są zobowiązani do dostarczenia zgody księdza Proboszcza na bierzmowania poza parafią zamieszkania. 5. W trakcie przygotowania młodzieży odbędą się również 1-2 spotkania (formacyjne, organizacyjne) z rodzicami odpowiednio wcześniej zapowiedziane. 6. Wszystkie w/w założenia mają za zadnie przede wszystkim doprowadzić do jeszcze głębszej relcji z Jezusem Chrystusem oraz  zaangażowania w życie Kościoła i parafii.

III. Przygotowanie dalsze – kl. VI SP

 • Zgłoszenie dziecka przez rodziców (wrzesień)
 • Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. o 11.15 
 • Uczestnictwo w nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa)
 • Spowiedź w każdy pierwszy piątek miesiąca
 • 2 Spotkanie formacyjne (Kerygmat chrześcijański)
Kalendarz wydarzeń  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania GR. I – Kl. III Gimnazjum 17.09 18:00 – Złożenie deklaracji 1.10 19:00 Spotkanie I (szczęście) 5.10 16:00 Spowiedź (I pt) 8.10 17:30 RÓŻANIEC KL. 8A, 3A 15.10 17:30 RÓŻANIEC KL. 8B, 3B 21.10 19:00 Spotkanie RODZICE 22.10 17:30 RÓŻANIEC KL. 8C, 3C 29.10 17:30 RÓŻANIEC WSZYSTKIE KLASY Do końca października – Egzamin cz.1 2.11 16:00 Spowiedź (I pt) 5.11 19:00 Spotkanie II (Jezus) 1.12   SPIŻEJKI (andrzejki-chętni) 3.12 19:00 Spotkanie III (Kościół) 7.12 16:00 Spowiedź (I pt) 9.12 19:00 Spotkanie RODZICE Rekolekcje Adwentowe 22.12 Spowiedź przedświąteczna 4.01 16:00 Spowiedź (I pt) 6.01 19:00 Spotkanie IV (powołanie) Do końca stycznia – Egzamin cz.2 1.02 16:00 Spowiedź (I pt) 4.02 19:00 Spotkanie V (przykazania) 1.03 16:00 Spowiedź (I pt) 3.03 19:00 Spotkanie RODZICE 4.03 19:00 Spotkanie VI (pokuta) 1.04 19:00 Spotkanie VII (Eucharystia) 5.04 16:00 Spowiedź (I pt) Rekolekcje Wielkopostne 13.04 Spowiedź przedświąteczna Do końca kwietnia – Egzamin cz.3 3.05 16:00 Spowiedź (I pt) 6.05 19:00 Spotkanie VIII (bierzmowanie) 19.05 19:00 Spotkanie RODZICE 27.05-07.06 Próby przed bierzmowaniem (poniedziałki, czwartki, piątki) 1.06 Pielgrzymka na Święty Krzyż 7.06 16:00 Spowiedź bierzmowani (Ipt) 8.06 Sprzątanie Kościoła 9.06 12:30 Bierzmowanie Ognisko dla młodzieży  Rajd rowerowy po bierzmowaniu
KALENDARZ WYDARZEŃ  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA GR. II – KL. VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 17.09 18:00 – Złożenie deklaracji 1.10 19:00 Spotkanie I  5.10 16:00 Spowiedź (I pt) 8.10 17:30 Różaniec KL. 8A, 3A 15.10 17:30 Różaniec KL. 8B, 3B 21.10 19:00 Spotkanie RODZICE 22.10 17:30 Różaniec KL. 8C, 3C 27.10 DZIEŃ BIERZMOWANYCH 29.10 17:30 Różaniec (all) Egzamin cz.1 2.11 16:00 Spowiedź (I pt) 12.11 19:00 Spotkanie II  1.12 SPIŻEJKI (andrzejki) 10.12 19:00 Spotkanie III  7.12 16:00 Spowiedź (I pt) 9.12 19:00 Spotkanie RODZICE Rekolekcje Adwentowe 22.12 Spowiedź przedświąteczna 4.01 16:00 Spowiedź (I pt) 13.01 19:00 Spotkanie IV  Do końca stycznia – Egzamin cz.2 1.02 16:00 Spowiedź (I pt) 11.02 19:00 Spotkanie V  1.03 16:00 Spowiedź (I pt) 3.03 19:00 Spotkanie RODZICE 11.03 19:00 Spotkanie VI  8.04 19:00 Spotkanie VII  5.04 16:00 Spowiedź (I pt) Rekolekcje Wielkopostne 13.04 Spowiedź przedświąteczna Do końca kwietnia – Egzamin cz.3 3.05 16:00 Spowiedź (I pt) 13.05 19:00 Spotkanie VIII  19.05 19:00 Spotkanie RODZICE 27.05-07.06 Próby przed bierzm. (pn, czw, pt) 1.06 Pielgrzymka na Święty Krzyż 7.06 16:00 Spowiedź bierzmowani (Ipt) 8.06 Sprzątanie Kościoła 9.06 12:30 Bierzmowanie Ognisko dla młodzieży  Rajd rowerowy po bierzmowaniu

Kalendarz spotkań dla zgłoszonych uczestników przygotowania bliższego  (kl. VII)

19 listopada – godz. 19:00 – SPOTKANIE FORMACYJNE (I) 3 lutego – godz. 19:00 – SPOTKANIE FORMACYJNE (II) 25 marca – godz. 19:00 – SPOTKANIE FORMACYJNE (III) 20 maja – godz. 19:00 – SPOTKANIE FORMACYJNE (IV) 9 czerwca – 12:30 – UDZIAŁ W BIERZMOWANIU STARSZYCH KOLEGÓW Z KLAS VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum

Rodziców zapraszamy do udziału w Katechezie Dorosłych  NIEDZIELA godz. 16:00:

Zapraszamy w roku 2018/2019 w naszym kościele na cykl katechez dla dorosłych o podstawach naszej wiary: 28 X – Bóg istnieje? 18 XI – Bóg stworzył świat i nas? 30 XII – Bóg mówi do nas? 10 II – Bóg stał się człowiekiem? 3 III – Bóg chce naszego szczęścia? 5 V – Bóg umarł i zmartwychwstał? 9 VI – Bóg posługuje się Kościołem?
Napisz do Ks. Karola

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com